Politika Zasebnosti

Razlica maj 2018

扎西塔 · 瓦西赫 · 波达科夫,我是塞洛 · 波姆巴纳。Zaradi določb Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR) obveščamo vas o najpomembnejših vidikih obdelave vaših osebnih podatkov v povezavi z našim poslovnim odnosom, med obiskom na š e spletne strani ali 诉 katerem koli drugem kontekstu。

1.Katere podatke obdelujemo?

A)Med obiskom na š e spletne strani zbiramo naslednje podatke:

基准的 čas dostopa 做 strani,IP-naslov vaš,imena 在 različice spletnega brskalnika,spletnega 梅斯塔 (网址-ja) 、文科技教育 jo obiskali,preden ste dostopali 做特 spletne strani, določene piškotke informacije 中,文南中央日报 posredujete preko različnih storitev 娜 naši spletni strani。

B)娜 naši spletni strani vam nudimo različne storitve。Za uporabo 德 storitev 南 morate posredovati različne osebne podatke。S klikom 娜 naslednje storitve obveščamo vas o namenih,za katere osebne podatke obdelujemo uporabljamo 中。

时事通讯/Direktni 营销

Ste Če že naša stranka,薄模 vaše 输入法,naslov,e-poštni naslov (mobilno) telefonsko številko obdelali,da vam zagotovimo marketinška gradiva 、果德等: 通讯、 oglaševalske brošure, vabila 娜 dogodke (npr)。Sejme) 阿里 neposredno stopimo v stik z vami。Za 去 imamo (pretežen) legitimen interes,科尔 želimo obvestiti vas o naših izdelkih krepiti odnos s strankami storitvah 之中。

以 trzne ukrepe uporabljamo samo 诉 obsegu,ki ga dovoljuje zakon 为例。V primeru dvoma bomo vnaprej zaprosili za va š e soglasje。在 navezovanju stikov 诉 prihodnosti 一案中,在 ogla š evalskih broshur 的 Imate pa monost kadar koli nasprotovati po š iljanju glasil。

Različni obrazci

娜 naši spletni strani vam nudimo različne obrazce。娜 podlagi 德 obrazcev lahko stopite v stik z 娜美的 poizvedujete o naših izdelkih。Osebni podatki,文南中央日报 posredujete kot uporabnik 泰加 področja,se posredujejo preko izpolnjenih obrazcev。Za obdelavo 德 zahtev,薄模 morda 莫拉利 vaše podatke posredovati našim distributerjem podjetjem partnerskim 中。

Obiskovalci

Obiskovalci se lahko o na š em podjetju inforirajo pri na š ih zaposlenih in se z vivizitke ali posredovanjem imena,naslova,naslova,telefonske š tevilke,registrajo 诉 zvezi s pogajanji za naroci ila in navezovanjem stika.

Namen registracije je obdelava stikov obiskovalcev,odgovarjanje na morebitna,za por š iljanje informatij o na š em podjetju in pritegnitev novih strank ali ohlanjanja obstojeih stikov s strankami.

C)Bi nam va š e osebne podatke posredovali izven na š ih spletnih strani (kot so ime,naslov,elektronski naslov,telefonska š tevilka,podjetje),po e-posti,faksu, 阿里 pošti osebno dostavljene (na 底漆 vizitke 娜 sejmih),zaradi pridobivanja informacij o našem podjetju/阿狸 zaradi vzpostavitve poslovnih stikov,Bomo te informacije 诉 skladu s tem namenom tudi obdelali in uporabljali。

月.Piškotki

Da bi bila na š a ponudba prijaznej š a,u ç inkovitejsh š a in varnej š a,na š a spletna stran uporablja “pi š kotke”。Pi š kotek je majhna besedilna datoteka,ki se poserduje preko na š ih spletnih streznikov 诉 datoteko pi š kotkov brskalnika na trdem disku raunalnika。Ko je narejena povezava med na š im spletnim strezikom in va š im brskalnikom,vas na š a spletna stran prezna kot uporabnika.Pis kotki nam pomagajo,da doloci imo pogostost uporabe in š tevilo uporabnikov na š ih spletnih straneh.Vsebina pi š kotkov,ki jih uporabljamo,je omejen na identificikacijsko š tevilko,ki ne dovoljuje osebne povezave z uporabnikom.Glavni namen pi š kotka je prepoznavanje obiskovalcev spletnega mesta.

Vaš brskalnik lahko nastavite 章鱼,da ste obveščeni o uporabi piškotkov 在 omogočite piškotke 乐扎 vsak posebej 底漆,aktivirate sprejem piškotkov za določene primere,阿里娜 splošno izključite, 葛 tudi avtomatski izbris piškotkov ob zaprtju brskalnika。Onemogočanje piškotkov lahko omeji funkcionalnost te spletne strani。

谷歌分析

Ta spletna stran uporablja storitev» Google Analytics (分析)-、淇乔 Google inc.(1600 Amfiteater 百汇山景,CA 94043) za ponuja analiziranje uporabe spletnega 梅斯塔 s strani uporabnikov。Storitev uporablja "piškotke”-besedilne datoteke,shranjene v napravi。Informacije,ki 中央日报 piškotki zbirajo,所以 poslani v Googlov strežnik v ZDA 这样 shranjene 担。

娜 tej spletni strani prihaja 做 anonimizacije IP-ja。IP naslov uporabnikov se 博 zmanjšal v državah članicah Evropske unije 的特惠金。以 zmanjšanje odpravlja osebno sklicevanje 娜 svoj naslov 网络。V skladu s sporazumom,ki,podpisali operaterji ž 谷歌公司 zagotavljajo s pomočjo zbranih informacij analizo uporabe spletnih strani 在 sys tem povezanih spletnih storitev。

Na va š i napravi Imate moznost,da zavrnete uporabo pi š kotkov,tako,da to ustrezno nastavite v va š em brskalniku.Če vaš brskalnik ne omogoča piškotkov 、倪 zagotovljeno,da boste lahko dostopali brez omejitev 做 vseh funkcij te spletne strani。

Prav tako lahko preko Browser-Plugin prepreciite po š iljane in obdelavo informacij,pridobljenih s pomojo pi š kotkov (vklju ç no z va š im IP naslovom)。Naslednji povezava vas 博 pripeljala 做 ustreznega 插件: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Več informacij o uporabi podatkov s strani 谷歌公司 (Google): https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sl

月.Za kakšen namen obdelujemo vaše podatke?

V zvezi s zgoraj navedenimi storitvami smo vas obvestli o namenih,za katere obdelujemo in uporabljamo va š e podatke.

Podatke uporabljamo le z namenom navezovanja poslovnih stikov in sklepanja pogodb in samo tiste,ki so bili pogredovani z va š e strani,ter v skladu z nameni GDPR,kar so zlasti:

 • Naknakup,najem/zakup strojev 在 izdelkov na š ega podjetja,
 • -Poravnava plačil,
 •  Vzdrzevanje in servisionje po nakupu na š ih izdelkov,
 • -Optimizacija delovanja stroja,
 • Zagotavljanje komunikacijskih kanalov na š im distributerjem,
 • -Servisiranje pogodbenih razmerij za povečanje zadovoljstva strank,
 • Neposredno tr zenje (marketin š ki nameni) s posi iljanjem na š ih novic,broshur in vabil na dogodke,ali z neposrednim pristopom,v obsegu,ki ga dovoljuje zakonodaja。

Za namene trtrenja,imamo legacen interes za obdelavo osebnih podatkov,š e posebej,ker neposredno prinprina š a en del informacij za na š e izdelke in dogodke,na drugi strani pa pomeni ohranitev zadovoljstva in strstrank, da bi se izognili razdrtju pogodb.Neposredno tr zenje bomo izvajali le v okviru pravne dopustnostti in v dvomu pridobili va š e soglasje,ki ga lahko kadar koli umaknete (glej toko 9)。

4.Komu posredujemo va š e osebne podatke?

Mogoe bomo morali va š e podatke,zaradi izpolnitve va š ega naro ç ila ali odgovora na va š a vpraanja,posredovati tretjim osebam。致拉科 · npr。在 bucijskim partnerjem 中,阿里 · 纳希姆很难做到这一点。

Za na š e e-potne storitve uporabljamo 邮件-Chimp。To pomeni,da so podatki shranjeni in obdelani na strezniku 诉 zdruzenih drzavah。

邮件-黑猩猩 je registriran na Privacy Child seznamu ministrva za trgovino ZDA.对 zagotavlja 来说,da je zasebnost Mail-Chimp v skladu s standardom EU.

Va š e osebne podatke bomo,v smislu politike zasebnosti in v skladu z GDPR,uporabili v na š i skupini podjetij in,kjer je to primerno,poslali tudi na š e v drugih dravah。

V vsakem primeru bodo va š i podatki posredovani le,è e to dovoljuje zakon.

月.Trajanje hrambe

Va š e podatke bomo hranili samo tako dolgo,kot je potrebno za na š e poslovne namene ali zaradi zakonskih zahtev。Podatke,ki stjih objavili pri registraciji na š ih storitev,bomo,kolikor nameni za registracijo ne,izbrisali,razen ç e se podatki za za druge namene,ali obstaja pravna podlaga (npr。Od š kodninski zahtevki,itd.),ki upravi ç ujejo nadaljnjo hrambo teh podatkov。

Osebni podatki,基闸南中央日报 posredovali v okviru pogodbenih pogajanj sklepanja pogodbe 中,v vsakem primeru hranjeni za čas trajanja pogodbenega razmerja 在 tudi naprej,za uveljavljanje 在 zaščito vseh zahtevkov, 淇 izhajajo iz pogodbenega razmerja (npr)。Jamstva,odškodnine/阿狸 odškodninski zahtevki),阿里南 obveznost shranjevanja osebnih podatkov nalaga pravna zakonodaja (npr)。Računovodski dokumenti)。

Kolikor smo obdelali podatke na podlagi va š ega soglasja,se izbri š ejo po umiku takega soglasja,ç e ni drugih razlogov (glej zgoraj),ki zahtevajo nadaljnje podatkov。

6.Katere ukrepe sprejeamo za varnost va š ih podatkov?

Varovanje va š ih osebnih podatkov poteka z ustreznimi organizacijskimi in tehnimi varnostnimi ukrepi.Ti previdnostni ukrepi se nana š ajo zlasti na za š ito pred nepooblack š enim,nezakonitim ali nakljunim dostopom,obdelavo,izgubo,uporabo in miomacijo.

Ne glede na prizadevanja za vzdrževanje dovolj visokega standarda potrebne skrbnosti tega ni mogoe izključiti,da te informatacije,ki nam jih posredujete preko interneta,uporabljajo in si jih ogledajo druge osebe.

7.Va š e pravice 诉 zvezi z oseblimi podatki

Ko obdelujemo va š e podatke,ste med drugim upravi ç eni:

 • Preveriti,ç e in katere va š e osebne podatke smo shranili in pridobiti kopije teh podatkov,
 • Zahtevati popraviljanje,dodajanje ali brisanje va š ih osebnih podatkov,ki so nepravilni ali nepravilno obdelani,
 • Zahtevati od nas,da omejimo obdelavo va š ih osebnih podatkov,
 • V vsakem trenutku,ç e so razlogi na va š i strani,nasprotovati obdelavi va š ih osebnih podatkov,
 • Preklicati predhodno dano soglasje za obdelavo,
 • Zahtevati prenos podatkov (na primer drugim odgovornim),
 • Biti seznanjen z identiteto tretjih oseb,ki jim po š iljamo va š e osebne podatke,
 • Vloiti pritozbo pri pristojnem organu.


8.Kaj se zgodi,这是 kr š itve varstva osebnih podatkov (na primer kraje) 的骄傲吗?

Prizadevali 蕾丝薄模杯,da bomo vse kršitve varstva osebnih podatkov odkrili pravočasno te kršitve 泰尔 tudi kategorijo osebnih podatkov nemudoma sporočili vam 阿里 ustreznemu regulativnemu organu。

9.Kako lahko prekliete soglasje k obdelavi podatkov?

Che ste nam dali soglasje za obdelavo podatkov,ga lahko kadarkoli prekliete.Prosimo,po š ljite e-po š to na naslov:Gdpr@farmtech.euAli pisno na naslov: Farmtech d.o,Industrijska ulica 7,SI-9240 Ljutomer。

我的 kakrna koli druga vpraanja 诉 zvezi z obdelavo va š ih podatkov,se obrnite na naslednji e-potni naslov:Gdpr@farmtech.eu

Preklic privolitve ne vpliva 娜 a zakonitost obdelave podatkov,opravi きせな podlagi preklica privolitve 呢。

10.Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov?

Farmtech d.o.
Industrijska ulica 军
SI-9240 Ljutomer

I.imate kakrna koli vpraasanja 诉 zvezi z obdelavo va š ih podatkov ali è e z elite uveljavljati pravice iz to cke 7,se obrnite naGdpr@farmtech.eu