Chas je za trgatev

Na skrajnem severovzhodnem delu Slovenskih goric leijo Radgonsko-Kapelske gorice,kjer so vrhovi in prisojna poboja zasajeni s trto,ki leto za letom rodi osnovo za zhlahtno pijao。

28。2019年11月

到 trto obdeluje podjetje Radgonske gorice d.o.O.我不知道谁是我的朋友,谁是我的朋友。Gre za najstarejega in enega najbolj priznanih proizvajalcev vrhunskih vin in penin v 斯洛文尼亚。

Pestrost 的 Tradicija
Osnovni dejavnosti Radgonskih goric sta vinogradni š tvo in vinarstvo.Odlikujeta jih bogata zgodovina in dolgoletna tradicija,saj v svojih edinstvenih kleteh pridlujejo in hranijo vina ze od leta 1852.» Obdelujemo pribli zno 500 hektarjev lastnih vinogradov。维诺 pridobivamo iz grozdja,pridelanega v naših vinogradih 、嘉城 nekaj grozdja 霸 tudi odkupimo od okoliških kooperantov,«pravi tehnolog vinogradništva Radgonskih goric,Gorazd Kovačič,dodaja,da celoten proces pridelave redno spremljajo, pregledujejo 的 nadzirajo。奥布斯塔贾 · veliko dejavnikov in okoli š in,ki vplivajo na kakovost trte in grozdja samega,«pravi kova í c.Njihova sortna paleta je zelo pestra,od ranine,ki je avtohtona sorta,do traminca,sauvignona,sivega in modrega pinota ter za penino nepogree š ljivega chardonnayja.让 pridelajo od 5 pa vse do 6 milijonov kilogramov grozdja,kar znese pribli zno 4 milijone litrov vina。V kleteh imajo kapacitete za 4,5 milijona litrov。

Izkoristiti naravne danosti
Narava je radgonsko-kapelski vinorodni okoli s obdarila s pokrajino,ki se razprostira na vi š ini od 250 do 320 metrov nadmorske vi š ine in daje posebanost š e posebej godi vinogradom.Odli è ne naravne danostti-dovolj sonca,ugodno panonsko podnebje in pravnja sestava tal-so prijazne za pridelavo vseh sort trte ter dajejo vinu vrhunsko kakovost in posebno svezino.Naravne danosti niso dovolj,è e jih ne prirdna ci love š ka roka v vinogradu in kleti,«odlono pove kova ç i,ki se dobro zaveda,da je vodenje vinograda in vinarstva zahtevno.Poleg majnih skrivnosti 在 znanja morajo biti prisotne strast,predanost 在 zvrhana mera ljubezni do te kulture,
Predani kakovosti
Ponos hi š e predstavlja najstareja in najvekrat nagrajena 斯洛文尼亚佩尼纳,Zlata radgonska 佩尼纳。Pridelana je po tradicionalni ali klasi ç ni metodi z vrenjem v steklenicah,po kateri so pripravljeni tudi pravi š ampanjci.Zlata radgonska penina je prejemnica vec 10 š ampionov in vec 100 medalj z mednarodnih ocenjevanj,kar je zagotovilo in potrditev,da delamo dobro in smo pri tem us pe š ni, ponosno pravi direktor Borut cvetkovic in dodaja,da so vse prejete nagrade potrditev dosedanjega dela in obenem spodbuda,a tudi velika obveza naprej.Najbolj pa ga veseli,da vinograni š ko-vinska tradicija v zadnjih letih spet pridobiva pomen in ugled ter da se vedno bolj razvija kultura pitja vina in penin v regiji.

Veciino prodajo na domacem trgu
Poleg pridelave vin in penin nudijo Radgonske gorice 诉 blizini sede za,v Domu penine,vodene oglede kleti in degustacije.让我在 dozivetja zeljnih obiskovalcev 的 jih obi š e 15.000 vina。Kljub veliki konkurenci in hitri porasti ponudbe nizkocenovnih vin s prodajo nimajo te zav.Veciino steklenic prodamo na doma ç em trgu,ki zna š a pribillj no 93 odstotkov。Preostale količine gredo v tujino,predvsem 娜 trg nekdanje 南斯拉夫在 v sosednjo Avstrijo,«razlaga 博鲁特 Cvetkovič。Njihovi odjemalci najraje posegajo po dobro uveljavljenih blagovnih znamkah kot sta Zlata in Srebrna radgonska penina,janzhevec in Traminec.

Za š e vechjo uinkovitost
Podjetje danes zaposluje 125 ljudi。Ob vi š kih sezone jim priskoijo na pomoche sezonski delavci.Zavedajo se,da pridelava grozdja zahteva ogromno znanja,spretnosti in rochnega dela,zato nenehno vlagajo v kadre in razvoj.在 olajati ter optimizirati postopke pridelave,zato tudi dejavno investirajo 诉 sodobno tehnologijo.V zadnjih letih so svoj vozni park posodobili in pridobili š tevilne nove stroje,ki jim omogochajo vechjo produktivnost in posledino konkurenno 泼尼斯特。Dela z novimi stroji ne prispeajo le k vechji u chinkovitosti,ampak tudi k vechji varnosti in udobju pri delu,poudarja kova chi c.Tudi nabava stroja za obiranje grozdja se je v zadnjih letih pokazala kot zelo dobrodo š la in u ç inkovita reitev v vi š kih sezone.» Strojno obiranje ima pripribli zno 50-ih pridnih obiralcev grozdja,kar pomeni v nestanovitnem vremenu hitrej šo trgatev z manj stroki,«pove Kovačič in doda,da tak stroj obere na dan tudi 4 ha, kar 诉 praksi pomeni 40 吨 grozdja。

Dolgoletna zvestoba
S podjetjem Farmtech sodelujejo ze vrsto let.在 zadovoljni uporabniki,«razlaga kova ç i.V lasti imajo dvajset starejih 4-tonskih prikolic,lansko leto so dodatno nabavili dve 5-tonski prikolici EDK 500,letos pred sezono š e dodatne tri。» Prikolice so kompaktne,zanesljive in vzdr zljive.Uporabljamo jih celo leto pri tak š nih in druganih transportnih opravilih.Ob vrhuncu 苏伊士经贸合作区、柯 šteje vsaka sekunda,pa,neprekinjeno v uporabi,«še doda Kovačič 在 navdušeno pove,da prikolice poleg kakovosti odlično ohranjajo tudi tržno vrednost。

Na vidiku nova reitev
Tla 诉 vinogradih redno gnojijo z organskimi gnojili 诉 peletih。Zdaj grozdnih ostankov oz.tropin ne kompostirajo in vraajo v vinograd kljub temu,da so zaradi sestave ustrezne v kompostu.» Prav zaradi zelje po celovitejši in cenovno rereitvi raztrosa organskih gnojil se spogledujemo z trotrosilnikom Variofex,ki ga zelimo ç im prej preizkusiti v praksi,«pravi kova ç i,ki verjame, 在 pogojem 的 da bo re š itev dolgorono ustrezala njihovim potrebam。

Izzivi za prihodnost
Na Radgonskih goricah si prizadevajo za š e vechjo prepoznavnost kakovostnih in vrhunskih slovenskih vin in imajo visoke cilje in ambicije za prihodnost.Ne skrivamo svoje strategije,da zelimo postati najveji proizvajalec vin v regiji,在 ob tem opozori,da si vseeno zelijo zdrave rasti.Vse bolj pa si prizadevajo ponuditi vec ekoloskih vin in tako 诉 doloenih predelih ze prehajajo na biodinami ç ni nain pridelave。V ekolokih vinih je gotovo prihodnost vinogradni š tva in vinarstva.Trenutno zna š a na š a ekoloo š ka predelava 7 hektarjev,vzorce vinske kulture bomo zagotovo 的 glede na trende to š tevilko povecevali,«zakljui ci kova ç i。