Farmtech prejel no nagrado 最佳购买奖

Farmtech je ponovno prejemnik zne nagrade 最佳购买奖 v kategoriji traktorskih prikolic na hrva š kem!

01。Oktober 2018

Farmtech je v neodvisni tr zni raziskavi» 百思买奖 «,ki je bila avgusta 2018 narejena med 1.200 anketiranci iz kmetijske stroke iz hrva š ke, prejel no priznanje Best Buy Award za najbolj š e razmerje med ceno in kakovostjo v kategoriji traktorskih prikolic.

“Best Buy Award” je zmagovalno odli í je in 'en status na podlagi portroni š kih raziskav.Rezultati raziskave se nanašajo 娜 dejansko število glasov,dobljenih iz vprašalnikov,torej mnenj 在 izkušenj kupcev,ki uporabljajo izdelek 阿里 storitev,s čimer je zagotovljena največja možna stopnja kredibilnosti 在 relevantnosti podanih odgovorov。

» Neodvisno raziskavo Best Buy 大奖 “je opravila švicarska hiša ICERTIAS (国际认证协会) s sedežem v Zürichu。Anketiranci pa so bili kmetje in osebe iz kmetijske stroke s podrochja hrva š ke,ki so odgovarjali na vpraanje odprtega tipa: “Navedite ime proizvajalca traktorskih prikolic, s katerimi imate najbolj š e izku š nje in nudijo najbolj š e razmerje med ceno in kakovostjo na hrva š kem trgu "?Najvec anketirancev je podalo prav odgovor» Farmtech «.

Odlije je odraz dolgolega zaupanja potroš nikov in porabnikov v na š e proizvode,saj so nam ta status1-najbolj š e razmerje med ceno in kakovostjo «podelili ze za leto 2016/2017.