Strokovni sodelavec 诉 kontrolingu (m/z)

Na tem delovnem mestu boste kot sodelavec/ka 诉 oddelku za kontroling strokovno podpirali kakovostno porochanje 诉 podjetju。S tem boste prispevali k trajnostnem razvoju in shiritvi podjetja ter njegovi uspe š ni prihodnosti.

27.12.2019-polni delovni ç as-Ljutomer

Dru zba Farmtech d.o.Je proizvajalec kmetijske 在 okoljske tehnike 济德尔 skupine Komptech,文济 vodilni mednarodni ponudnik strojev 在 tehnoloških sistemov za mehansko mehansko-biološko obdelavo trdnih odpadkov 中在 pripravo lesne biomase kot obnovljivega vira energije。Strokovni sodelavec 诉 kontrolingu (m/z)

Va š e naloge

 • Priprava rednih porociil za notranje in zunanje uporabnike,kontrola mesechnega poslovanja,Ad-hoc analize,
 • Aktivno sodelovanje pri izdelavi planov,spremljanje plana,opozarjanje na odstopanje od plana,
 • Odgovornost za strosh kovno ra chunovodstvo (obvladovanje in nadziranje strosh kov),
 • 在 kontrolinga (zaloge),
 • Pomoc pri drugih delih 诉 kontrolingu。

瓦什 profil

 • Zaeljena izobrazba ekonomske smeri,泼尼斯特 smer ra chunovodstvo/revizija,
 • Najmanj tri leta delovnih izku š enj na podobnem delovnem mest (ra chunovodstvo/kontroling/revizija),
 • Aktivno znanje nem š kega in/ali angle š kega jezika,
 • Dobro poznavanje MS Office paketa,Excel napredno,
 • Delovne izku š nje iz proizvodnih podjetij ter delo z SAP informaticijskim sisteom 如此泼冷水。
 • Znanje nem š kega ali angle š kega jezika

I š ç emo vas,ç e

 • Imate visoko razvite analitine sposobnosti in sposonost logi ç nega razmi š ljanja,
 • Samoinicivnosti 的 imate visoko stopnjo samostojnosti,
 • Ste sposobni prev zemati odgovornost,
 • Ste pripravljeni na nove izzive in spremembe 诉 na ç inu razmi š ljanja,
 • Ste visoko motivirani,zanesljivi,vestni,dobro organizirani,in izkazujete shirshe poznavanje poslovanja.

Ponujamo vam

 • Priloznosti za poklicni razvoj 诉 panogi prihodnosti,
 • Kulturo vodenja,ki spo š tuje sodelovanje,
 • Delo 诉 stabilnem delovnem okolju,kjer boste imeli moznost profesionalnega razvoja 诉 mednarodno uveljavljenem podjetju。

维塞利莫 · 塞 · 瓦舍 · 普里哈韦 · z · 伊夫林 · 杰杰西库 · 纳 · job@farmtech.eu · 阿里 · 法姆泰克 · d.o.Industrijska ulica 7,9240 Ljutomer,najkasneje do 18.12.2019。Vec informacij dobite pri tja š i Makoter Frumen na tel š t.051 245 981。

原始爪哇

Tja š a Makoter Frumen(水果)

HR 业务伙伴