Na kratko

VEMO,KAJ JE POTREBNO。

Podjetje Farmtech d.o.Iz Ljutomera,ki tr zi svoje proizvode pod blagovno znamko Farmtech (prej Tehnostroj),nadaljuje uspen no tradicijo razvoja in ponuja na trgu vrhunsko in dovreno é mehanizacijo.Dejavnost druzbe Farmtech,d.o.Je proizvodnja kmetijskih strojev in opreme ter tri。Dru zba deluje z dvema glavnima segmentoma: okoljski proizvodni 项目中的 kmetijski proizvodni 项目。

Osredotoeni smo na ponudbo sodobne kmetijske in okoljske tehnologije,ki jo tr zimo pod lastnimi blagovnimi znamkami.Proizvodnja tehnike zajema izdelavo od,triosnih,tandem,mulde,potisnih in univerzalnih prikolic do trosilnikov organskih gnojil (hlevskega gnoja,apna,komposta……) od 4 do 33 吨 skupne mase。

Pri proizvodnji okoljske tehnike gre za izdelavo varjenih konstrukcij in delov strojev za ravnanje s trdimi biološ kimi odpadki (stroji za obraanje komposa,drobljenje najrazličnejših oddadkov in za sekance)。Stoji se tr zijo preko na š e mati ç ne drube Komptech pod blagovno znamko Komptech.Poleg 在 okoljskega progra druzba opravlja š e ostale dejavnosti 在 sicer dodatne storitve na posameznih strojih (laserski razrez,vrtanje in upogibanje) po posbnih naroilih kupcev。

Dru zba se zaveda pombemnosti kakovosti proizvodov in storitev,saj izpolnjuje kritrije standardov kakovosti ISO.Za konne proizvode ima s strani nem š kega instituta opravljene DLG teste o preizku š anju proizvodov in vsi proizvodi se pona š ajo s CE-oznako.

Farmtech-va sh zanesljiv partner za sodobno kmetijstvo!

Farmtech d.o.
Industrijska ulica 7
SI-9240 Ljutomer
斯洛文尼亚

Je Farmtech član poslovne skupine Komptech